Sunai Fan Club

Sunai Fan Club
สุนัยแฟนคลับ

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ส.ส.สุนัย นำ กมธ. ต่างประเทศ พบประธานศาล ICC
วันที่ 29 มิถุนายน 55 เวลา 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ส.ส.สุนัย จุลพงศธร ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ ได้นำคณะกรรมมาธิการการต่างประเทศ เข้าพบนายซง ซาง-ฮยุน (Song Sang-Hyun)ประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ และนายมิเชล เดอ สเม็ดต์ (Michel de Smedt)ผู้อำนวยการส่วนงานพิจารณาคดี ของสำนักอัยการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาลอาญาระหว่างประเทศ ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ(International Criminal Court :ICC) ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

ส.ส.สุนัย กล่าวว่า การพบประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ ในครั้งนี้เพื่อเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ กฎหมายและการเข้าเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่าประเทศ ที่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ.2555 นี้ ศาลอาญาระหว่างประเทศมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่จำเลยเป็นผู้ถือ สัญชาติของรัฐภาคีแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ ที่ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นสมาชิกภาคีทั้งหมก 121 ประเทศ หรือคดีที่อ้างว่าเกิดขึ้นในดินแดนของรัฐภาคี คดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยื่นเรื่องราวมา และต้องเป็นกรณีที่ศาลภายในของรัฐนั้น ๆ ไม่สามารถหรือไม่สมัครใจจะดำเนินคดี

ซึ่งศาลแห่งนี้จะอำนาจชำระคดีสำหรับความผิดอาญาสี่ประเภท คือ ความผิดอาญาฐานล้างเผ่าพันธุ์ (crime of genocide), ความผิดอาญาต่อมนุษยชาติ (crime against humanity), ความผิดอาญาศึก(war crime) และ ความผิดอาญาฐานรุกราน(crime of aggression)  แต่ความผิดอาญาประเภทสุดท้ายยังไม่อยู่ในอำนาจของศาลตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในธรรมนูญกรุงโรมฯ

ส่วนสำนักงานอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสืบสวนและงานฟ้องคดี กำหนดให้สำนักงานอัยการมีอิสระในการดำเนินงานของตนเอง ซึ่งสำนักงานอัยการแห่งนี้จะเริ่มสืบสวนคดีได้เมื่อ

1.รัฐภาคียื่นเรื่องขอ ให้มีการไต่สวน

2.คณะมนตรความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยื่นเรื่องหรือสถานการณ์ที่อาจเป็นภัย คุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และ

3.เมื่อองค์คณะตุลาการชั้นไต่สวนมูลฟ้องอนุญาตให้สืบสวนข้อมูลข่าวสารที่ ศาลอาญาระหว่างประเทศได้รับมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐบาลแจ้งมา

ในการพิจารณาคดีแต่ละคดีนั้นศาลอาญาระหว่างประเทศจะไม่สามารถนำคดีที่เกิด ก่อนให้สัตยาบันมาพิจารณาได้ หรือไมสามารถพิจารณาคดีย้อนหลัง การดำเนินการพิจารณาคดีจะทำอย่างโปร่งใสผู้ที่เข้ารับฟังการพิจารณาคดี สามารถเห็นทุกขั้นตอนของการพิจารณาคดี และผู้ที่ต้องขึ้นศาลทั้งโจทก์ จำเลย จะนั่งอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยไม่หันหน้าเข้าหากันเพื่อไม่ให้เกิดความกด ดันขึ้น และนอกจากนี้ยังมีระบบคุ้มครองพยายานด้วย

------ คำแปล หนังสือถึง ประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ ------

                                                                                                สภาผู้แทนราษฎร
21 มิถุนายน พ.ศ. 2555
กราบเรียน ฯพณฯ ซาง ฮุน ซอง
              ประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ
            ข้าพเจ้าใคร่ขออ้างถึงการเข้าพบกับ ฯพณฯ ฮานส์ ปีเตอร์ กุล รองประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ ในเดือน ธันวาคม 2011 โดยคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ของประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมศาล ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
          ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ได้ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมาธิการท่านอื่นๆ และได้มีมติร่วมกันว่า จะจัดให้มีการเยือนศาล ในเดือนมิถุนายน 2012  โดย   ในระหว่างการเยือนนั้น คณะกรรมาธิการยังมีความประสงค์ที่จะเข้าเยี่ยมคาราวะ และเรียนเชิญ ฯพณฯ เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทย โดยเพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้มีการลงสัตยาบันในสนธิสัญญากรุงโรม ในฐานะที่เป็นกลไกที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง และก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติในประเทศไทยอีก ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงขอเรียนเชิญ ฯพณฯ เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าวด้วยตัวข้าพเจ้าเอง โดยงานเสวนากำหนดจัดขึ้นประมาณปลายปีนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ จะได้เรียนให้ ฯพณฯ ทราบโดยเร็วหลังจากได้ข้อสรุปแล้วอีกครั้ง
            ในการนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขออนุญาตเข้าพบ ฯพณฯ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2012 ในเวลา 13.30 น. หรือตามเวลาที่ ฯพณฯ จักสะดวก โดยจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก อีกครั้ง
            ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

                                                                                        (นายสุนัย จุลพงศธร)
                                                                   ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
------ คำแปล หนังสือถึง หัวหน้าอัยการ ศาลอาญาระหว่างประเทศ ------
                                                           
                                                สภาผู้แทนราษฎร
21 มิถุนายน พ.ศ. 2555
กราบเรียน ฯพณฯ ฟาตัว เบนโซดา
                หัวหน้าอัยการ ศาลอาญาระหว่างประเทศ กรุงเฮก
          ในฐานะประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าอัยการ ของศาลอาญาระหว่างประเทศ
            ในการนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขออ้างถึงจดหมาย ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2011 ซึ่งได้มอบให้ ฯพณฯ หลุยส์   โมเรโน โอคัมโป ซึ่งได้ขอให้ ฯพณฯ เปิดทำการไต่สวนในคดี ความรุนแรงในฐานะอาชญากรรมที่กระทำต่อมนุษยชาติ ที่ได้อุบัติขึ้นในกรุงเทพ ประเทศไทย โดยได้แนบจดหมายนั้นมาด้วยกับหนังสือฉบับนี้
            ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมาธิการท่านอื่นๆ และได้มีมติร่วมกันว่า จะจัดให้มีการเยือนศาล ในเดือนมิถุนายน 2012 โดยในระหว่างการเยือนนั้น คณะกรรมาธิการยังมีความประสงค์ที่จะเข้าเยี่ยมคาราวะ และเรียนเชิญ ฯพณฯ เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทย โดยเพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้มีการลงสัตยาบันในสนธิสัญญากรุงโรม ในฐานะที่เป็นกลไกที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง และก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติในประเทศไทยอีก ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงขอเรียนเชิญ ฯพณฯ เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าวด้วย   ตัวข้าพเจ้าเอง โดยงานเสวนากำหนดจัดขึ้นประมาณปลายปีนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ จะได้เรียนให้ ฯพณฯ ทราบโดยเร็วหลังจากได้ข้อสรุปแล้วอีกครั้ง
            ในการนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขออนุญาตเข้าพบ ฯพณฯ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2012 ในเวลา 13.30 น. หรือตามเวลาที่ ฯพณฯ จักสะดวก โดยจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก อีกครั้ง
            ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

                                                                                        (นายสุนัย จุลพงศธร)
                                                                  ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น